A UCC a Global Compact tagja

A UCC a világ 12,000 vállalatával együtt az ENSZ Global Compact szervezetének tagja, mely a világ legnagyobb fenntarthatóságot megcélzó szervezete.

A Global Compact céljai:

 1. A vállalati stratégia és üzletmenet Tíz Alapelv szerinti vezetése, az emberi jogok, munkajog, környezetvédelem, és korrupcióellenesség jegyében.
 2. Stratégiai lépések megtétele a nagyobb társadalmi célok eléréséért, úgy mint az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai, az együttműködésre és innovációra fókuszálva.

Emberi Jogok

Emberi jogok

 1. alapelv: A vállalatoknak támogatnia és tisztelnie kell a nemzetközileg elismert emberi jogok védelmét.
 2. alapelv: A vállalatoknak biztosítaniuk kell, hogy semmilyen módon nem vesznek részt az emberi jogok megsértésében.

Munkajog

 1. alapelv: A vállalatoknak el kell ismernie a csoportosulás és kollektív tárgyalás jogát.
 2. alapelv: A kényszermunka és a kötelező munka minden formáját meg kell szüntetni.
 3. alapelv: A gyermekmunka teljes megszüntetése.
 4. alapelv: A munkáltatással és foglalkoztatással kapcsolatos mindennemű megkülönböztetés megszüntetése.

Környezetvédelem

 1. alapelv: A vállatoknak támogatnia kell a környezeti kihívások elővigyázatos megközelítését.
 2. alapelv: A vállalatoknak széleskörű környezeti felelősségvállalást népszerűsítő intézkedéseket kell hoznia.
 3. alapelv: A vállalatoknak támogatnia kell a környezetbarát technológiák fejlesztését és elterjedését.

Korrupció-ellenesség

 1. alapelv: A vállalatoknak küzdenie kell a korrupció minden formája ellen, beleértve a zsarolást és megvesztegetést.

Etikai Kódex

A vállalat alapvető normái és viselkedési szabályai rögzítése érdekében jött létre a United Call Centers Kft. (UCC) emberi értékeinek hangsúlyozását és együttműködési kapcsolatok működését elősegítő Etikai Kódexe.

A UCC call center szolgáltató vállalat, olyan emberi erőforrás kiépítésén dolgozik évtizedek óta, akik hatékonyan és maximális szakmai felkészültséggel tudják végezni a vezetőkkel, munkatársakkal, és elsősorban az ügyfelekkel történő asszertív kommunikációt.

Az Etikai Kódex bevezetésével szeretnénk olyan cselekvési és magatartási mintákat nyújtani a munkavállalóknak, melyeket be tudnak építeni a partneri és ügyfélkapcsolataikba, ezzel elősegítve a minőségi munkavégzést és erősítve a munkavállalói elköteleződést.

A jelen Etikai Kódex a United Call Centers Kft. minden munkavállalójára, így a vezetőkre és a tulajdonosokra is egyaránt vonatkozó alapvető szabályokat tartalmazza.

A UCC erkölcsi normái

 1. A törvényi és jogszabályi előírásoknak megfelelő eljárás, személyi és munkaügyi felelősség, üzleti tisztesség, méltányos és igazságos javadalmazás egyéni erőfeszítések és iparági színvonal szerint.
 2. Emberi méltóság, személyiségi jogok, magánélet tiszteletben tartása, egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség. A vezetők tartsák tiszteletben a munkatársak magánéleti szféráját, a munkatársak magánéleti kommunikációja ne sértse a UCC tisztességes üzleti politikáját.
 3. Ideális munkahelyi környezet megteremtése, biztonságos munkavégzés biztosítása, egyénre szabott irodai környezet, munka- és tűzvédelem, foglalkozásegészségügy, elsősegélynyújtás biztosítása.
 4. Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás,véradás, adományozás, jótékonysági kezdeményezések tevékeny támogatása.
 5. Környezettudatosság, a munkavállalók környezeti tájékozottságának, érzékenységének növelése, hogy egyéni döntéseik soránt megjelenjen a tudatos etikai magatartás (pl. szelektív hulladékgyűjtés, egészséges életmód, műanyagmentesség, stb)

A munkavállalók erkölcsi normái

 1. Általánosan elvárható tisztességes magatartás, a munkaszerződésben és munkaköri leírásban foglaltak maradéktalan betartása, az alapvető emberi értékek és közösségi elvárások teljesítése.
 2. Együttműködés és csapatmunka, alá- és mellérendelő viszonyokban egyaránt, beleértve a partneri, és munkatársak egymás közötti kapcsolatát. A UCC betartja és betartatja a Munka Törvénykönyvében szabályozott előírásait.
 3. Tájékoztatási kötelezettség és kommunikáció, az érintettek kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszonnyal összefügg, mely kötelező érvényű a Munkavállalóra és a Munkáltatóra tekintve is.
  A UCC alapvető kommunikációs stílusa a barátságos és udvarias modor, tiszteletteljes és kedves hangnem, amivel bizalmas légkört teremtünk minden esetben. Fontosnak tartjuk, hogy a kommunikációban ezek az irányelvek érvényesüljenek, legyen az partner vagy közvetlen munkatárs felé történő megnyilvánulás.
 4. Titoktartási kötelezettség, minden munkavállalóval szemben egyértelmű követelmény, hogy a Munkáltatóval, annak tevékenységével, szerződéses kapcsolataival, Megbízóival összefüggésben tudomására jutott valamennyi bizalmas információt, üzleti titkot, adatot időben korlátozás nélkül megőriz, illetéktelen fél részére nem ad ki.